Site stats

Cum te putem ajuta să aplici pentru fondurile nerambursabile?


          Oferim servicii de consultanță în vederea obținerii de finanțări nerambursabile și vă suntem alături până la finalizarea implementării proiectelor.

         Identificăm corect și concret linia de finanțare potrivită societății dumneavoastră, estimăm șansele de reușită ale unui proiect și maximizăm aceste șanse prin îndrumarea corectă a beneficiarului în funcție de procedura de aplicare și implemetare a programului de finanțare.

Ce putem face pentru tine ? 

 • Identificăm linia de finanțare oportună pentru tine
 • Stabilim eligibilitatea proiectul tău
 • Realizăm previziune strategică de care ai nevoie
 • Elaborăm planul de afaceri și implementarea acestuia
 • Realizăm dosarul complet al proiectului
 • Depunem proiectul
 • Monitorizăm evoluția proiectului
 • Completaţi formularul şi vă contactăm în cel mai scurt timp posibil.

  Noutăți


  Fonduri nerambursabile pentru digitalizarea IMM-urilor

  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au lansat spre consultare publică Ghidul specific pentru Schema de Minimis și Schema de Ajutor de Stat în Contextul Digitalizării IMM-urilor, din Componenta C9 a PNNR.

  Bugetul schemei este de 347,50 milioane euro, ținta fiind de 5492 contracte de finanțare semnate.

  Beneficiarii trebuie să dispună de 10% cofinanțare.

  1. Ajutorul financiar se acordă după cum umează:

  a) 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;

  b) 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;

  c) 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

  2. Condițiile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie     să șe îndeplinească sunt: 

  • au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri). Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
  • sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
  • nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
  • au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
  • se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentei scheme de ajutor;
  • nu intră în categoria de "întreprinderi aflate în dificultate";
  • nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare;
  • nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
  • nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
  • nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
  • se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI).

  3. NU sunt eligibile întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate în domeniile din următoarele clase CAEN: 

  • 5829 - Activități de editare a altor produse software;
  • 6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
  • 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației;
  • 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
  • 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
  • 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • 6312 - Activități ale portalurilor web;
  • 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
  • 7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;
  • 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie.

  4. Cheltuielile eligibile în cadrul proiectului sunt:

  • cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea proiectului;
  • cheltuieli pentru managementul proiectului;
  • cheltuieli cu servicii de consultanta/analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
  • cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;
  • cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
  • cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
  • cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
  • cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
  • cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
  • cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
  • cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
  • cheltuieli cu serviciile de auditare tehnică (IT și DNSH);
  • cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată).

  **Cheltuielile prevăzute la alin. (1), lit. a), b), c) și l) nu pot depăși 10% din valoarea proiectului.

  Schema de ajutor de stat Horeca 2

  Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a publicat în dezbatere publică, pe 30 seprembrie 2022, proiectul schemei de ajutor de stat HoReCa 2.

  Obiectivul schemei de ajutor de stat este acordarea de sprijin financiar din fonduri publice naționale pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, agențiilor de turism licențiate și ghizilor de turism atestați, a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina.

  1. Bughetul schemei:

  Bugetul Schemei este estimat la 750 milioane euro, echivalent în lei, iar numărul estimat de beneficiari fiind de 10.000. Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate plata către beneficiar se va face proporțional, prin raportarea procentului aprobat pentru fiecare beneficiar din bugetul total alocat.

  2. Schema cuprinde două piloane:

  Pilonul 1 - compensarea cheltuielilor de exploatare în perioada 1 februarie - 31 decembrie 2022 prin aplicarea unui procent de 25% la valoarea cheltuielilor de exploatare aferente codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gazul, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.

  Pilonul 2 - compensarea cu maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gaz în perioada 1 februarie 2022 - 31 decembrie 2022, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.

  3. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii:

  a) Sunt societăți înființate cel târziu la data de 31.12.2020 și codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Schemei (Anexa 1) și autorizat la data înscrierii cel puțin din data de 1.01.2021 fără întrerupere, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.

  b) Sunt întreprinderi autonome, întreprinderi partenere sau întreprinderi legate, definite conform prevederilor Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

  c) Sunt întreprinderi mari sau întreprinderi mici și mijlocii definite conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,

  d) Nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente;

  e) Își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 24 luni de la data primei plăți a ajutorului de stat, sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat;

  f) (1) În vederea calculării automate de către aplicația informatică a sumelor eligibile în cadrul schemei de ajutor, aplicanții sunt obligați cu minim 5 zile înainte de momentul înscrierii, să aibă depuse la instituțiile fiscale abilitate, situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2021, sub sancțiunea respingerii la finanțare;

  (2) Aplicanții au și obligația depunerii la instituțiile fiscale abilitate a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2022 pînă la data de 31.03.2023 inclusiv, sub sancțiunea respingerii la finanțare, chiar dacă nu este împlinit termenul legal de depunere prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  g) Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

  Grant CULTURAL

  Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural, prin care societățile pot obține până la 200.000 euro, a fost aprobată prin Ordinul nr. 3.453 in 4 noiembrie 2022 și publicată în monitorul Oficial, Partea I, nr. 1090 in 11 noiembrie 2022.

  Obiectivul prezentei Scheme îl reprezintă susținerea beneficiarilor prevăzuți în prezenta Schemă, a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

  Prin prezenta schemă se acordă ajutoare de minimis unui numărul estimat de 6.000 de beneficiari.

  1Modalitate de acordare:

  - Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN eligibile, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de 200.000 euro;

  - Baza de calcul al ajutorului reprezintă diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;

  ***Baza de calcul al ajutorului pentru codul CAEN 4690 și codul CAEN 4761, limitată exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării operate în spații fizice accesibile publicului larg, reprezintă diferența dintre cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2019 și cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2020.

  ***Baza de calcul al ajutorului pentru codul CAEN 4791 și codul CAEN 7990, limitată la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice, reprezintă diferența dintre valoarea comisionului încasat în anul 2019 și valoarea comisionului încasat în anul 2020

  - Baza de calcul al ajutorului trebuie certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a CECCAR, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant.

  2. Coduri CAEN eligibile:

  - CAEN 1820 - Reproducerea înregistrărilor;
  - CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat (Limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg);
  - CAEN 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate (Limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg.);
  - CAEN 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice.);
  - CAEN 5811 - Activități de editare a cărților
  - CAEN 5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;
  - CAEN 5912 - Activități de postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune;
  - CAEN 5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune;
  - CAEN 5914 - Proiecția de filme cinematografice;
  - CAEN 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
  - CAEN 7420 - Activități fotografice;
  - CAEN 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică (Limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice.);
  - CAEN 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.);
  - CAEN 9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole);
  - CAEN 9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole);
  - CAEN 9003 - Activități de creație artistică;
  - CAEN 9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole;
  - CAEN 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor;
  - CAEN 9102 - Activități ale muzeelor;
  - CAEN 9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic.

  3. Cheltuieli eligibile: 

  - obligaţiile fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, existente la momentul acordării grantului, care vor fi achitate cu prioritate.

  - din grantul acordat, beneficiarii pot achita obligaţii fiscale şi alte creanţe bugetare care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de minimis şi până la expirarea perioadei de 6 luni.

  - orice cheltuieli efectuate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului. 

  MBV Tax Expert Consulting SRL

  Mun. Bucuresti, Sector 3, Str. Turturelelor, Nr. 62, Et. 8, Ap. 18, Cladirea Decebal Tower. 

  0771523576

  office@mbvconsult.ro 

  Website

  Legal

  Fiți mereu la curent cu noutățile!